Thursday, February 5, 2009

Phỏng vấn: Nhà dân chủ Vi Đức Hồi về bài tham luận « Thế Trận Dân Chủ Trong Tình Hình Mới "

Nguyễn Vũ thực hiện
Radio Chân Trời Mới

Bấm vào đây để nghe: Nguyễn Vũ phỏng vấn Vi Đức Hồi

No comments:

Post a Comment